BELUMI PUMPY, s.r.o.
Vinohrady 10
94002 Nové Zámky
IČO: 34148451
IČ DPH: SK2020415276

1. Ako nakupovať

Informácie o jednotlivých položkách sú poskytované na dvoch úrovniach – náhľad a detail. Náhľad je určený pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v ponuke, naopak detail slúži pre získanie viac informácií o tovare. Na detail je možné prejsť kliknutím na obrázok.
Tovar sa dá objednať kliknutím na tlačidlo Kúpiť, čím dôjde k vloženiu zvolenej položky do nákupného košíku. Rovnakým spôsobom vyberáte a ukladáte do košíku ďalšie položky. Košík si pamätá všetky vložené položky po dobu prezerania našeho obchodu. Doporučujeme sa pred nakupovaním prihlásiť, v prípade reštartovania počítaču zostáva tovar v košíku.

Množstvo položiek v košíku sa dá upraviť podľa požiadaviek. Pre zapísanie zmien je treba stisknúť tlačidlo Prepočítať.

Akonáhle máte košík naplnený všetkým, čo chcete objednať, prejdete tlačidlom Ďalší na obrazovku, kde bude treba vyplniť kontaktné údaje, spôsob platby a dopravy tovaru. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov môžete prejsť na ďalšiu stránku, kde máte možnosť si svoju objednávku skontrolovať. V prípade, že je všetko v poriadku, máte možnosť si objednávku vytlačiť a kliknutím na tlačidlo Ďalší bude záväzná objednávka odoslaná na naše obchodné oddelenie. Inak máte možnosť vrátiť sa cez tlačidlo Späť a previesť prípadné korekcie objednávky. Pokiaľ budete potrebovať niektorú z položiek košíku vymazať, prepíšte počet kusov na nulu a stisknete tlačidlo Prepočítať. Po prijatí Vašej objednávky Vám prijde potvrdzujúci email na Vami uvedenú adresu.

2. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky e-mailom na adresu eshop@belumi.sk, v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v lehote 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená – odoslaná do 3 pracovných dní späť, a to poštovou pokážkou alebo bezhotovostým prevodom (podľa priania zákazníka). Ak nastala objednávka s nulovou cenou tovaru ktorá vznikla chybou systému, prevádzkovatel internetového obchodu si vyhradzuje právo stornovať takúto objednávku do 4 dní.
Ak si zákazník zvolí osobný odber na pobočke Nové Zámky a do poznámky pri objednávke uvedie inú pobočku tak si prevádzkovateľ internetového obchodu vyhradzuje právo na stornovanie tejto objednávky.
Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, než vo vyššie uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať také storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácií sa dopredu nezaväzuje.


3. Platobné podmienky

Našim zákazníkom ponúkame dva najrozšírenejšie spôsoby úhrady tovaru:
A. Tovar môže byť zaslaný na dobierku – je zaplatené pri prevzatí na pošte alebo kuriérnou službou.
B. Tovar je možné zaplatiť prevodom na účet prevádzkovateľa vopred – až po obdržaní balíčku. Výhodou platby vopred je nižšia platba za dopravné. Číslo účtu a variabilný symbol bude zaslaný mailom. Tovar je možno odobrať osobne po dohode s predajcom priamo v zákazníckom centre
Všetky ceny uvedené v našom cenníku sú zmluvné a konečné – prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

4. Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z našeho obchodu nieste spokojný, môžete tento tovar vrátiť, najneskôr však do 7 dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcemu po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a nepoužitý s dokladom o kúpe.
Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru ( do ceny tovaru sa nezapočitáva dopravné) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou ( podľa priania zákazníka ), a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím informujte mailom na adresu eshop@belumi.sk

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre: 123Kuriér.

od 0kg do 10kg      5,76 €
od 10kg do 30kg7,20 €
od 30kg do 50kg9,60 €
od 50kg do 70kg33,12 €
od 70kg do 100kg54,60 €

Ceny sú uvádzané s DPH.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Poplatok za dobierku1.00 €

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nieje v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Belumi Pumpy s.r.o. ) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy ( o dodávke tovaru ), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.b) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka ( objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formuláry, ktorý je k dispozícií pri prvej registrácií zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje uvedené na www stránkach, Belumi Pumpy s.r.o. katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Belumi Pumpy s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
- vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamom pozáručných opráv, pokiaľ je to pre daný druh tovaru obvyklé

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho (prevádzkáreň Vinohrady 10, Nové Zámky). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo vyskladňujúcom sklade predložiť doklad o zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy

a) Podmienku platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvného potvrdenia objednávky.
b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak predávajúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d) Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná zmluva využívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platenie

Ponúkané ceny uvedené na www stránkach Belumi Pumpy, s.r.o. sú platné v okamžiku objednania. Ceny uvedené v cenníku sú platné do vydania nového cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačiarenských chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazneho nárastu inflácie, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú čať dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z predlĺženia z hodnoty včas nezaplatenej časti vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.
Ceny na našom internetovom obchode sa nemusia zhodovať s cenami na našich predajniach.
Zákon o DPH Hlava III.paragraf 9 odst.1 písmeno a)

Recyklačný poplatok je započítaný do ceny výrobkov.


Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia za tovar, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.

Deň dodania tovaru podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, paragraf 412, odst. 1

Pokiaľ nieje predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho predaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, pokiaľ zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.


6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína bežať odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých dokladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo predať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, pokiaľ omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Vetšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či omeškanie dodávky. Pokiaľ sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný, podobný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, pokiaľ tovar bude pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň dohodnutej, alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nieje predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k akuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné

Dodacia lehota je do 3 pracovných dní od predania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

8. Záruka, servis

Záručná doba začína bežať odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vyriešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 10 dní odo dňa obdržania.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, pokiaľ nieje medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iného. Pri trvalom zmluvnom vzťahu ( pokiaľ je písomne uzavretá rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ dojde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Pokiaľ odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už predanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnou výške ceny objednaného tovaru ( vrátane príp.expedičných a dopravých nákladov) uvedenou v cenníku internetovej stránke, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávku (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenou k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. paragrafu 262 odstavec 1 obchodného zákonníka dohodli, že pokiaľ nieje podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanoveniami paragrafu 409.

Podľa nového zákonu č. 18/2018 paragraf 15, Z.z. o Ochrane osobných údajov, platného od 25.5.2018, si spoločnosť BELUMI PUMPY, s.r.o. vyhradzuje právo na vyžiadanie písomného potvrdenia o spracovaní osobných údajov kupujúceho ak jeho vek nedovŕšil 16 rokov a to prostredníctvom zákonného zástupcu.